Beschrijving


Bij de toepassing van de winstmargeregeling wordt er enkel BTW gerekend op de winstmarge van de wederverkoper i.p.v. op het totale bedrag.
De wederverkoper mag enkel de winstmargeregeling toepassen (Art. 58, §4, 2°) indien hij kan aantonen dat hij het kunstwerk
 • gekocht heeft van een niet-belastingplichtige (= particulier of niet-belastingplichtige rechtspersoon);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge Art. 44, §2, 13° (dokters, tandartsen, …);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge Art. 56, §2 (kleine ondernemingen met een omzet kleiner dan 25.000 EUR per jaar);
 • gekocht heeft van een andere belastingplichtige indien de levering onderworpen aan Art. 58, §4, 2° (een andere handelaar die gebruikt gemaakt heeft van de margeregeling).
De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. De maatstaf van heffing is de winstmarge van de wederverkoper verminderd met het bedrag van de BTW.
Indien de wederverkoper de winstmargeregeling toepast is de BTW betaald op de aankoop van het werk is niet aftrekbaar (Art. 58, §4, 5°). Ook BTW betaald op de inkadering, presentatiezuilen, … die integraal deel uitmaken van het kunstwerk is niet aftrekbaar.

De BTW op de levering mag niet apart vermeld worden op de factuur en is ook niet aftrekbaar voor de koper (Art. 58, §4, 8°).

De wederverkoper mag kiezen of hij de winstmargeregeling toepast of niet (Art. 58, §4, 4° en 7°). Voor elke levering die onder de winstmargeregeling valt, mag ook de normale regeling van de BTW toegepast worden.

Indien de wederverkoper zowel de winstmargeregeling als de normale regeling toepast, moet hij beide handelingen afzonderlijk in zijn boekhouding bijhouden (Art. 58, §4, 10°). Elk werk dat aangekocht wordt met de bedoeling te verkopen onder de winstmargeregeling, dient ingeschreven te worden in een apart aankoopregister. (NOTA: deze handelingen dienen correct uitgevoerd te worden door het boekhoudkantoor van de wederverkoper).
De wederverkoper kan een werk dat reeds is ingeschreven in het aankoopregister om te verkopen onder de winstmargeregeling, toch nog verkopen onder de normale regeling. Hij dient dan wel een regularisatie in het aankoopregister uit te voeren. In het omgekeerde geval dient een gelijkaardige regularisatie uitgevoerd te worden.
Op de verkoop facuur moet volgende vermelding staan: “Levering onderworpen aan de Bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet-aftrekbaar".

Voorbeeld
 • Een galerie koopt een schilderij van een BTW-plichtige kunstenaar voor 600 EUR en ontvangt hiervoor een factuur van 636 EUR (600 EUR + 6% BTW) 
 • De galerie rekent een winstmarge van 400 EUR. 
 • De verkoopfactuur aan de klant bedraagt 1.120 EUR, als volgt berekend 
  • 636 EUR aankoopprijs (BTW van 36 EUR is niet aftrekbaar, dus een kost)
  • 400 EUR winstmarge
  • 84 EUR BTW (21% op de winstmarge van 400 EUR)
  • TOTAAL = 636 + 400 + 84 = 1.120 EUR
 • Het BTW-bedrag van 84 EUR wordt niet apart vermeld op de verkoopfactuur. 
 • Op de verkoopfactuur moet volgende vermelding staan: “Levering onderworpen aan de Bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet-aftrekbaar". 
 • Voor de koper is de BTW (84 EUR) op aankoop niet aftrekbaar.