2. Contracten


Under construction
1. Vademecum


The New Guide has been composed in order to support the profession of gallerists. It contains recommendations for their daily business and helps to avoid pitfalls. It is the continuation and update of FEAGA’s 1999 European Gallery-Artist Guide. This New Guide is also an instrument to gather more information and we will actualise it regularly. However, we have chosen not to be too detailed, since our member associations often have national Guides or Codes as well. FEAGA’s separate Code of Ethics has been based on several European codes and the ADAA (Art Dealers Association of America) Code of Ethics and Professional Practices. Link to Vademecum
3. Winstmargeregeling


Inleiding De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (winstmargeregeling) zoals bedoeld in Artikel 58, §4 Wetboek BTW en het KB nr. 53 heeft de bedoeling dubbele belasting te voorkomen.

De margeregeling wil de heffing van de BTW beperken tot de door de belastingplichtige-wederverkoper gerealiseerde meerwaarde, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van deze goederen. De BTW wordt dus niet berekend op de totale verkoopprijs, maar enkel op de marge. Beschrijving

Bij de toepassing van de winstmargeregeling wordt er enkel BTW gerekend op de winstmarge van de wederverkoper i.p.v. op het totale bedrag. De wederverkoper mag enkel de winstmargeregeling toepassen (Art. 58, §4, 2°) indien hij kan aantonen dat hij het kunstwerk

 • gekocht heeft van een niet-belastingplichtige (= particulier of niet-belastingplichtige rechtspersoon);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge Art. 44, §2, 13° (dokters, tandartsen, …);
 • gekocht heeft van een belastingplichtige die vrijgesteld is van BTW ingevolge Art. 56, §2 (kleine ondernemingen met een omzet kleiner dan 25.000 EUR per jaar);
 • gekocht heeft van een andere belastingplichtige indien de levering onderworpen aan Art. 58, §4, 2° (een andere handelaar die gebruikt gemaakt heeft van de margeregeling).
De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. De maatstaf van heffing is de winstmarge van de wederverkoper verminderd met het bedrag van de BTW. Indien de wederverkoper de winstmargeregeling toepast is de BTW betaald op de aankoop van het werk is niet aftrekbaar (Art. 58, §4, 5°). Ook BTW betaald op de inkadering, presentatiezuilen, … die integraal deel uitmaken van het kunstwerk is niet aftrekbaar. De BTW op de levering mag niet apart vermeld worden op de factuur en is ook niet aftrekbaar voor de koper (Art. 58, §4, 8°). De wederverkoper mag kiezen of hij de winstmargeregeling toepast of niet (Art. 58, §4, 4° en 7°). Voor elke levering die onder de winstmargeregeling valt, mag ook de normale regeling van de BTW toegepast worden. Indien de wederverkoper zowel de winstmargeregeling als de normale regeling toepast, moet hij beide handelingen afzonderlijk in zijn boekhouding bijhouden (Art. 58, §4, 10°). Elk werk dat aangekocht wordt met de bedoeling te verkopen onder de winstmargeregeling, dient ingeschreven te worden in een apart aankoopregister. (NOTA: deze handelingen dienen correct uitgevoerd te worden door het boekhoudkantoor van de wederverkoper). De wederverkoper kan een werk dat reeds is ingeschreven in het aankoopregister om te verkopen onder de winstmargeregeling, toch nog verkopen onder de normale regeling. Hij dient dan wel een regularisatie in het aankoopregister uit te voeren. In het omgekeerde geval dient een gelijkaardige regularisatie uitgevoerd te worden. Op de verkoop facuur moet volgende vermelding staan: “Levering onderworpen aan de Bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet-aftrekbaar". Voorbeeld Een galerie koopt een schilderij van een BTW-plichtige kunstenaar voor 600 EUR en ontvangt hiervoor een factuur van 636 EUR (600 EUR + 6% BTW) De galerie rekent een winstmarge van 400 EUR. De verkoopfactuur aan de klant bedraagt 1.120 EUR, als volgt berekend
 • 636 EUR aankoopprijs (BTW van 36 EUR is niet aftrekbaar, dus een kost)
 • 400 EUR winstmarge
 • 84 EUR BTW (21% op de winstmarge van 400 EUR)
 • TOTAAL = 636 + 400 + 84 = 1.120 EUR
Het BTW-bedrag van 84 EUR wordt niet apart vermeld op de verkoopfactuur. Op de verkoopfactuur moet volgende vermelding staan: “Levering onderworpen aan de Bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. BTW niet-aftrekbaar". Voor de koper is de BTW (84 EUR) op aankoop niet aftrekbaar. Handleiding Voor de toepassing van de winstmargeregeling kunnen onderstaande tools gebruikt worden. De bestanden kunnen gedownload worden om vervolgens te openen met een paswoord (enkel voor leden). Deze calculator vertrekt van de verkoopprijs van de kunstenaar aan de galerie en de kosten verbonden met het kunstwerk. Er wordt een simulatie gemaakt van de verkoopprijs met en zonder winstmargeregeling. In een tweede kader kan dan verder gewerkt worden met afgeronde prijzen. Met deze flow chart kan de galerie nagaan of het kunstwerk dat ze aankoopt in aanmerking komt om verkocht te worden onder de winstmargeregeling Deze flow chart geeft aan hoe de verkoopfactuur aan de klant dient opgemaakt te worden. Wettelijk kader De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (winstmargeregeling)
( W.Btw, Art. 58, § 4) § 4. Een bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge gerealiseerd door belastingplichtige wederverkopers is van toepassing op door hen verrichte leveringen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, overeenkomstig de volgende bepalingen: 1° als belastingplichtige wederverkoper wordt aangemerkt de belastingplichtige die in het kader van zijn economische activiteit gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten koopt, voor bedrijfsdoeleinden bestemt of invoert met het oog op wederverkoop, ongeacht of die belastingplichtige optreedt voor eigen rekening dan wel, ingevolge een overeenkomst tot aan- of verkoop in commissie, voor rekening van een derde; 2° de bedoelde leveringen van goederen zijn de door een belastingplichtige wederverkoper verrichte leveringen van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die hem binnen de Gemeenschap zijn geleverd;
 • door een niet-belastingplichtige; of
 • door een andere belastingplichtige, voor zover de levering van het goed door deze andere belastingplichtige krachtens artikel 44, § 2, 13°, is vrijgesteld; of
 • door een andere belastingplichtige, voor zover de levering van het goed door deze andere belastingplichtige is vrijgesteld krachtens artikel 56bis, en het een bedrijfsmiddel betreft; of
 • door een andere belastingplichtige wederverkoper, voor zover de levering van het goed door deze andere belastingplichtige wederverkoper overeenkomstig de onderhavige bijzondere regeling onderworpen is geweest aan de belasting;
3° de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge is niet van toepassing op de door een belastingplichtige wederverkoper verrichte leveringen van goederen die hem binnen de Gemeenschap zijn geleverd door personen die bij de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer van de goederen, de vrijstelling van de belasting hebben genoten krachtens artikel 42, of die hebben genoten van de teruggaaf van de belasting krachtens artikel 77, § 2; 4° de belastingplichtige wederverkopers kunnen kiezen voor de toepassing van de bijzondere regeling op leveringen : a) van kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten die zij zelf hebben ingevoerd; b) van kunstvoorwerpen die aan hen geleverd zijn door de maker of diens rechthebbenden; c) van kunstvoorwerpen die aan hen geleverd zijn door een andere belastingplichtige dan een belastingplichtige wederverkoper wanneer de levering door deze andere belastingplichtige onderworpen is aan het verlaagd tarief. De Koning bepaalt de regelen voor het uitoefenen van die keuze, welke geldt voor een periode gelijk aan ten minste twee kalenderjaren; 5° belastingplichtigen mogen de belasting die verschuldigd of voldaan is voor aan hen door een belastingplichtige wederverkoper geleverde of te leveren goederen niet aftrekken van de belasting die zij verschuldigd zijn, voor zover de levering van die goederen door de belastingplichtige wederverkoper onderworpen is aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge; 6° voor zover de goederen gebruikt worden ten behoeve van zijn leveringen die onderworpen zijn aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge, mag de belastingplichtige wederverkoper van de belasting die hij verschuldigd is niet aftrekken : a) de belasting die verschuldigd of voldaan is voor kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten die hij zelf heeft ingevoerd; b) de belasting die verschuldigd of voldaan is voor aan hem geleverde of te leveren kunstvoorwerpen door de maker of diens rechthebbenden; c) de belasting die verschuldigd of voldaan is voor aan hem geleverde of te leveren kunstvoorwerpen door een andere belastingplichtige dan een belastingplichtige wederverkoper; 7° voor elke levering die onder de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge valt, kan de belastingplichtige wederverkoper de normale regeling van de belasting toepassen. Indien de belastingplichtige wederverkoper de normale regeling van de belasting toepast : a) op de levering van een kunstvoorwerp, een voorwerp voor verzamelingen of een antiquiteit dat hij zelf heeft ingevoerd, mag hij van de belasting die hij verschuldigd is, de bij invoer van dat goed verschuldigde of voldane belasting aftrekken; b) op de levering van een kunstvoorwerp dat hem door de maker of diens rechthebbenden werd geleverd, mag hij van de belasting die hij verschuldigd is de met betrekking tot het hem geleverde kunstvoorwerp verschuldigde of voldane belasting aftrekken; c) op de levering van een kunstvoorwerp dat hem door een andere belastingplichtige dan een belastingplichtige wederverkoper werd geleverd, mag hij van de belasting die hij verschuldigd is de met betrekking tot het hem geleverde kunstvoorwerp verschuldigde of voldane belasting aftrekken. Dat recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt voor de levering waarvoor de belastingplichtige wederverkoper voor de normale levering van de belasting kiest. De stukken die dat recht op aftrek staven, moeten worden bewaard gedurende de termijn bedoeld in artikel 60, § 4. 8° de belastingplichtige wederverkoper mag de belasting over de leveringen van goederen waarop hij de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast niet afzonderlijk vermelden op de factuur die hij uitreikt, op ieder als zodanig geldend stuk of op ieder verbeterend stuk; 9° de leveringen van nieuwe vervoermiddelen in de zin van artikel 8bis, § 2, verricht onder de in artikel 39bis bedoelde voorwaarden, zijn uitgesloten van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge; 10° de belastingplichtige wederverkoper moet een register houden van de goederen onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge, die hij heeft verzonden of vervoerd, of die voor zijn rekening werden verzonden of vervoerd, naar een andere Lid-Staat met het oog op eventuele verkoop in de Lid-Staat van aankomst van de verzending of van het vervoer van de goederen; 11° indien de toepassing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge een negatieve marge tot resultaat heeft, doet dat geen recht op terugbetaling van de belasting onstaan; 12° de leveringen van in deze paragraaf bedoelde goederen, voor dewelke de voorwaarden en modaliteiten die voor de toepassing van de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge zijn gesteld, niet worden nageleefd, worden, behoudens tegenbewijs, geacht te zijn verricht onder de normale regeling van de belasting; 13° de Koning bepaalt de andere regelen en toepassingsmodaliteiten van de door deze paragraaf ingestelde regeling; inzonderheid definieert Hij de beoogde goederen en bepaalt Hij de maatstaf van heffing en de winstmarge.
4. Volgrecht


1. Wat is het volgrecht?

Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht door actoren uit de professionele kunsthandel.

De actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de openbare ambtenaar en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden en de volgrechten te betalen aan het uniek platform www.resaleright.be.

2. Waarvoor dient het volgrecht?

Met dit volgrecht kan elke auteur (of zijn rechthebbenden) genieten van de waarde die zijn werk heeft gekregen dankzij de bekendheid die hij heeft gekregen na de eerste verkoop.

Zonder dit volgrecht zouden kunstenaars, die hun kunstwerken aan relatief lage prijzen moesten verkopen in het begin van hun carrière, niet kunnen genieten van het succes dat ze later krijgen en de hogere waarde die hun kunstwerken daardoor krijgen in de kunstmarkt. Het volgrecht heeft betrekking op oorspronkelijke kunstwerken, namelijk werken van grafische of beeldende kunst zoals afbeeldingen, collages, schilderijen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s.

3. Berekening

Voor de berekening van het volgrecht kan deze calculator gebruikt worden (enkel voor leden).
4. Wetgeving Europese richtlijnen (Bron: resaleright.be en Cultuurloket)
5. BTW


1. Is een kunstenaar BTW-plichtig?
( W.Btw, Art. 4, §1)
§ 1. Belastingplichtige is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend.
NOTA Om als natuurlijke persoon (man of vrouw), rechtspersoon (vzw, bvba, …) of groepering zonder rechtspersoonlijkheid BTW-plichtig te zijn, moeten de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Goederen leveren: je draagt de macht over om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend of een nieuw onroerend goed. (Voorbeelden: een beeldhouwwerk verkopen, juwelen leveren.
 • Diensten verrichten: je verricht een dienst als het niet gaat om een levering van goederen. Je hoeft enkel BTW te betalen als je een tegenprestatie ontvangt in ruil voor de dienst.
 • de kunstbeoefening kadert in een economische activiteit:
 • er worden goederen geleverd of diensten verricht die in het BTW-Wetboek (WBTW) zijn omschreven:
 • de kunstbeoefening gebeurt geregeld, met een zekere regelmaat:
 • de kunstbeoefening gebeurt op zelfstandige basis:
2. Moet een kunstenaar BTW aanrekenen?

( W.Btw, Art. 56bis)

§ 1. De belastingplichtigen van wie de in België gerealiseerde jaaromzet niet meer bedraagt dan 25.000 euro, kunnen belastingvrijstelling genieten voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.

Wanneer de belastingplichtige bedoeld in het eerste lid, een economische activiteit aanvangt in de loop van een kalenderjaar, wordt het drempelbedrag bedoeld in het eerste lid, proportioneel verminderd a rato van het aantal kalenderdagen verstreken tussen 1 januari van het betrokken kalenderjaar en de datum van aanvang van voormelde activiteit.
NOTA Deze kleine ondernemingen kunnen om het even welke juridische vorm hebben: natuurlijk persoon, personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instelling, …
3. Is het verlaagd BTW-tarief van toepassing? en Wat is een kunstvoorwerp?
( KB nr. 20, Bijlage, Tabel A, rubriek XXI, § 1 & 2)

§ 1. Het verlaagd tarief, is van toepassing op de invoer van de in § 2 hieronder omschreven kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Het verlaagd tarief is eveneens van toepassing: 1° op de leveringen van in § 2, 1°, hieronder omschreven kunstvoorwerpen: a) die door de maker of diens rechthebbenden worden verricht; b) die incidentieel worden verricht door een andere belastingplichtige dan een belastingplichtige wederverkoper wanneer die kunstvoorwerpen door die belastingplichtige zelf zijn ingevoerd of hem zijn geleverd door de maker of diens rechthebbenden of wanneer ze te zijnen gunste het recht op volledige aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde hebben doen ontstaan; 2° op de intracommunautaire verwervingen van in § 2, 1°, hieronder omschreven kunstvoorwerpen wanneer de verkoper in de Lid-Staat van vertrek van de verzending of het vervoer van de verworven goederen: a) de maker is of een rechthebbende van de maker; b) of een andere belastingplichtige is dan een belastingplichtige wederverkoper, die incidenteel handelt, wanneer die kunstvoorwerpen door die belastingplichtige zelf zijn ingevoerd of hem zijn geleverd door de maker of diens rechthebbenden of wanneer ze te zijnen gunste het recht op volledige aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde hebben doen ontstaan.
§ 2. Voor de toepassing van onderhavige rubriek worden aangemerkt als: 1° "kunstvoorwerpen": a) schilderijen, collages en dergelijke decoratieve platen, schilderijen en tekeningen geheel van de hand van de kunstenaar, met uitzondering van: bouwtekeningen en andere tekeningen voor industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden; met de hand versierde voorwerpen; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio's of voor dergelijk gebruik; b) originele gravures, originele etsen én originele litho's; c) originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk geheel van de hand van de kunstenaar, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn; afgietsels van beeldhouwwerken in een oplage van maximaal acht exemplaren die door de kunstenaar of diens rechthebbenden wordt gecontroleerd; d) tapisserieën en wandtextiel, met de hand vervaardigd volgens originele ontwerpen van kunstenaars, mits er niet meer dan acht exemplaren van elk bestaan; e) unieke voorwerpen van keramiek, geheel van de hand van de kunstenaar en door hem gesigneerd, met uitzondering van gebruiksvoorwerpen; f) emailwerk op koper, geheel met de hand vervaardigd tot maximaal acht genummerde en door de kunstenaar of het atelier gesigneerde exemplaren, met uitsluiting van sieraden, juwelen, edelsmidswerk en gebruiksvoorwerpen; g) foto's die genomen zijn door de kunstenaar, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, gesigneerd en genummerd, met een oplage van maximaal dertig exemplaren voor alle formaten en dragers samen; 2° "voorwerpen voor verzamelingen": a) postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of, indien ongestempeld, voor zover zij niet geldig zijn of niet geldig zullen worden; b) verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang; 3° "antiquiteiten" : andere voorwerpen dan de kunstvoorwerpen en voorwerpen voor verzamelingen bedoeld in 1° en 2° hierboven, ouder dan honderd jaar.
6. Auteursrechten


Under construction
7. Subsidies


Under construction